(123) 456-7890 email@domain.com

Politika privatnosti

Od 25. svibnja 2018. u Republici Hrvatskoj izravno se primjenjuje Uredba EU 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba).

Ove informacije imaju za cilj pružiti Vam pregled na koji način i po kojoj pravnoj osnovi obrađujemo Vaše osobne podatke te Vas upoznati i sa Vašim pravima u pogledu obrade Vaših osobnih podataka.

Udruga Plesni centar salsa (dalje: Plesni centar salsa) obrađuje osobne podatke pojedinaca sukladno navedenoj Općoj uredbi te u skladu sa svim pozitivnim propisima iz područja zaštite osobnih podataka koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, po najvišim standardima koje Plesni centar salsa primjenjuje u svom poslovanju.

 

Sukladno članku 13. Opće uredbe, Plesni centar salsa kao voditelj obrade prikupljenih podataka informira Vas o sljedećem:

 

KONTAKT PREDSTAVNIKA

Kontakt podaci predstavnika: Plesni centar salsa, Pijavišće 21c, 10000 Zagreb,

OIB: 90681971078,  Kontakt: info@salsa.hr, mob: 098/ 185 6125.

 

SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Plesni centar salsa obrađuje osobne podatke pojedinaca u svrhu:

 • učlanjenja,
 • evidentiranja aktivnosti članova,
 • kontaktiranja radi novosti,
 • prosljeđivanja kontakt podataka nadležnim državnim tijelima radi epidemioloških razlogazlog uzrokovanih virusom COVID-19 (na zahtjev nadležnog tijela),
 • objave edukativnog sadržaja,
 • sigurnosti članova (zaštita imovine i osoba putem videonadzora).

 

PRAVNI TEMELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke pojedinaca Plesni centar salsa obrađuje temeljem:

 • zakonskih propisa, radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (statuta udruge i relevantnih zakona koji uređuju djelovanje udruge),
 • za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora,
 • obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe,
 • legitimnog interesa (videonadzor),

 

KORIŠTENJE FACEBOOK STRANICE

Plesni centar salsa ima službenu facebook stranicu na kojoj objavljuje edukativni sadržaj za svoje članove kako bi bolje napredovali u savladavanju plesne vještine, kao i informacije o događanjima u udruzi. Više o politici privatnosti Facebook-a možete pronaći na sljedećem linku https://www.facebook.com/policy.php .

 

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

Radi epidemioloških razlogazlog uzrokovanih virusom COVID-19, Plesni centar salsa može Vaše osobne podatke dijeliti / dostavljati:

 • tijelima javne vlasti.

 

IZVOR OSOBNIH PODATAKA I KOJI OSOBNI PODACI SE PRIKUPLJAJU

Plesni centar Salsa osobne podatke prikuplja neposredno od članova (ime i prezime, kontakt telefon, e-mail adresa, evidencija prisutnosti, videosnimka).

 

UPORABA KOLAČIĆA

Prilikom pristupanja i korištenja Internet stranici Plesni centar salsa upotrebljava kolačiće. Više o uporabi kolačića, možete saznati na ovom linku: https://www.allaboutcookies.org/

 

RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Plesni centar salsa će obrađivati osobne podatke u opsegu koji je potreban za postizanje svrhe obrade i  onoliko dugo koliko je to potrebno za postizanje svrhe obrade, odnosno koliko propisuju zakonski propisi koji uređuju djelovanje udruga.

Stoga se osobni podaci obrađuju do ispunjenja svrhe ili u okviru zastarnih rokova za obveze koje mogu proizaći iz obrade takvih osobnih podataka, kada je obrada osobnih podataka nužna u kontekstu sklapanja ili izvršenja ugovora, osim u slučajevima kada je zakonom propisano razdoblje zadržavanja osobnih podataka. U tim slučajevima Plesni centar salsa čuva podatke u skladu s zakonskom odredbom.

Videosnimke čuvaju se sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka 2 mjeseca nakon čega se brišu sa sustava pohrane.

 

PRAVA POJEDINACA

Pojedinci čije osobne podatke Plesni centar salsa obrađuje imaju sljedeća prava:

 • Pravo na obaviještenost u skladu sa člancima 12., 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka – Pojedinci imaju pravo na obaviještenost i stoga u bilo kojem trenutku mogu zatražiti informacije i pojedinosti o tome kako Plesni centar salsa obrađuje njihove osobne podatke, što će Plesni centar salsa usmeno priopćiti  ili pisano dostaviti putem kanala sa kojeg je zatraženo navedeno pravo;
 • Pravo pristupa osobnim podacima u skladu sa člankom 15. Opće uredbe o zaštiti podataka – U bilo kojem trenutku pojedinac može zatražiti pristup svojim osobnim podacima koje posjeduje Plesni centar salsa kako bi bio obaviješten o obradi svojih osobnih podataka, odnosno kako bi se uvjerio da li se njegovi osobni podaci obrađuju ili ne od strane Plesni centar salsaa te kako bi se informirao o svrsi obrade, pravnom temelju i uvjetima pod kojima Plesni centar salsa obrađuje njegove osobne podatke;
 • Pravo na ispravak u skladu sa člankom 16. Opće uredbe o zaštiti podataka – U bilo kojem trenutku, pojedinci mogu zatražiti  ispravak svojih osobnih podataka, uključujući popunjavanje dopunske izjave, u svrhu osiguravanja točnosti, potpunosti odnosno ažurnosti osobnih podataka;
 • Pravo na brisanje osobnih podataka (“pravo na zaborav”) u skladu sa člankom 17. Opće uredbe o zaštiti podataka – Pojedinci mogu tražiti brisanje svojih osobnih podataka koje Plesni centar salsa obrađuje ako (i) više ne postoji ili je ispunjena svrha za koje su prikupljeni; (ii) pojedinac povuče privolu, a obrada je učinjena na temelju te privole, a nema druge pravne osnove za nastavak obrade; (iii) pojedinac se protivi obradi podataka i ne postoje drugi legitimni razlozi za daljnju obradu; (iv) osobni podaci pojedinaca su obrađeni bez valjane pravne osnove. Osobni podaci za koje je zatraženo pravo brisanja mogu se dalje obrađivati u sljedećim situacijama: (i) za ispunjavanje zakonskih obveza kojima se uređuje obrada, (ii) kao i za ostvarivanje/ zaštitu prava u sudskom postupku.
 • Pravo na ograničenje obrade u skladu sa člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • Pravo na prenosivost podataka, u skladu sa člankom 20. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • Pravo prigovora na obradu osobnih podataka u skladu sa člankom 21. Opće uredbe o zaštiti podataka– Iz razloga koji se odnose na konkretnu situaciju pojedinaca, isti se mogu usprotiviti obradi svojih osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu Plesni centar salsa .
 • Pravo povući privolu – u slučajevima kada se obrada temelji na privoli pojedinaca, pojedinac u svako doba može povući privolu. Povlačenje privole imat će učinke samo za buduću obradu. Obrada izvršena prije povlačenja privole ostaje valjana.

 

Sva navedena prava mogu se ostvariti podnošenjem pisanog zahtjeva gore navedenom službeniku za zaštitu osobnih podataka koji će odgovoriti u roku od 30 kalendarskih dana ili, ako zahtjev nalaže složeniju analizu, taj rok može biti produžen za daljnjih 60 kalendarskih dana, u kojem slučaju će pojedinac biti obaviješten o razlozima produženja. Ako se zahtjev upućuje elektronskim putem, također će i informacije biti pružene u elektroničkom obliku, ako je moguće, ili putem nekog drugog formata ili kanala koji je zatražen od strane pojedinaca. Plesni centar salsa može zatražiti dodatne informacije kako bi potvrdio identitet pojedinaca prije nego s njima podijeli njihove podatke ili prije postupanja u vezi s ostvarivanjem njihovih gore navedenih prava.

Plesni centar salsa može odbiti postupiti po zahtjevu pojedinaca ako su njihovi zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja. U tom slučaju, Plesni centar salsa će dati pisano obrazloženje takvog odbijanja postupanja.

Ako pojedinci smatraju da im je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka i/ili Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka mogu podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.